www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.)ครู 5 ปี

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ครู 5 ปี วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(กศ.บ.)
Major of Education Program in English


หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
Bachelor of Education Program (English) ---B.Ed(English)


รหัสวิชาเอกของปี 1 HM 1 ED 2/ ปี 2 HM 2 ED 2/ ปี 3 HM 3 ED 2


ครอบครัวของวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.) คือ FAMILY 1 (F 1) ร่วมกับ วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มีพี่takeร่วมกันระหว่าง 2 วิชาเอก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ     โดย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
- วิชาชีพครู                    โดย คณะศึกษาศาสตร์


ประวัติความเป็นมาของวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.)-----------------------------------------------------------------------------------------

        เดิมทีวิชาเอกนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยที่เป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร โดยนิสิตที่จบออกไปจะได้รับวุฒิการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) จบออกไปเป็นคุณครูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสมัยนั้น
        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2517 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้ง 8 แห่งได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.) จึงสังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้มีการผลิตครูในหลักสูตร 5 ปี ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมีการเปลี่ยนแปลงหวังว่าจะยกวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยหวังว่าผู้ที่จบหลักสูตรการผลิตครูที่ มศว จะต้องจบออกไปมีคุณภาพ ซึงที่ มศว จึงย้ายการผลิตครูไปสังกัดตามคณะต่างๆตามที่ตนสังกัด ดังนั้นในปีการศึกษา 2547 วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.) จึงย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีความร่วมมือของ 2 คณะคือ
        วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย ภาควิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และ วิชาชีพครู โดยคณะศึกษาศาสตร์ โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว จะได้วุฒิการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) จบมาประกอบอาชีพหลักคือการเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนนั่นเอง

      *****ทั้งนี้การที่เราจบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นครูที่มีประสทธิภาพมากที่สุดของประเทศทั้งในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง จนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในที่สุด
               และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นโรงเรียนสาธิตที่มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ เป็นโรงเรียนสาธิตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

****หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)  เป็นหลักสูตรที่เกิดมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นหลักสูตรแรก และเป็นหลักสูตรที่มีอายุยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและมีอายุเท่ากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร**********

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนที่นี่ก็ไม่ยากอะไรมากนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆทุกคนมีสปิริตอันแรงกล้าที่จะมาเป็นครูจริงๆ  หากไม่มีใจรักที่จะเป็นครูแล้วน้องๆที่มาเรียนในหลักสูตรนี้อาจจะเรียนอย่างไม่มีความสุขก็เป็นได้ น้องๆหลายคนคงอาจจะงงว่า เอ๊ะทำไม วิชาเอกภาษาไทย 5 ปี(กศ.บ.) และวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5 ปี(กศ.บ.) ต้องอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ด้วย แม้แต่พี่เองก็งงเหมือนกัน 555
    วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เดิมทีสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ แต่ปัจจุบันวิชาเอกของเราได้ย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์แล้วเป็นอีก 1 เอกที่เกิดขึ้นมาใหม่พร้อมๆกับวิชาเอกภาษาไทย(กศ.บ.)ในคณะมนุษยศาสตร์และก็เป็นคนละเอกกับวิชาเอกภาษาอังกฤษในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.)
    ขอบอกว่าที่ มศว น้องๆก้คงรู้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อในด้านการผลิตครูเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีชื่อในด้านการผลิตครูในอันดับต้นๆของเอเชียเลยทีเดียว ปัจจุบันน้องคงจะสงสัยกันว่า ทำไมการผลิตครูที่ มศว จึงไม่เรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ อันนี้พี่ก็ไม่ทราบ แต่ที่รู้ๆ การที่มหาวิทยาลัยได้ให้การผลิตครูกระจายไปตามคณะต่างๆนี้ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547 โดยเริ่มกับนักเรียนทุนครู 5 ปีรุ่นแรก ซึ่งอยากให้น้องๆบอกต่อกับเพื่อนๆว่าใครที่อยากเป็นครูมากๆขอให้ลองพิจารณาในคณะต่างๆดังต่อไปนี้ที่จะเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) หรือว่าสอนให้จบมาเป็นครูนั่นเอง
-----------------------------------------------
-ประถมศึกษา  (กศ.บ.)
-การแนะแนว  (กศ.บ.)
-เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  (กศ.บ.)
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
-----------------------------------------------
-ภาษาอังกฤษ  (กศ.บ.)
-ภาษาไทย  (กศ.บ.)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ในความร่วมมือวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์
----------------------------------------------
-สังคมศึกษา (กศ.บ.)
สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในความร่วมมือวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์
---------------------------------------------
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (กศ.บ.)
-ชีววิทยา  (กศ.บ.)
-ฟิสิกส์ (กศ.บ.)
-เคมี (กศ.บ.)
-คณิตศาสตร์  (กศ.บ.)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์
--------------------------------------------
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.บ.)
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา(กศ.บ.)
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในความร่วมมือวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์
-------------------------------------------
น้องๆหลายคนคงจะไม่เข้าใจว่า กศ.บ. คืออะไร

กศ.บ. คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นหลักสูตรในด้านการผลิตครู ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับ ครุศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอื่นๆเพียงแต่ชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้
หรือไม่ก็ดูง่ายๆนะครับน้องๆว่าหลักสูตรเหล่านี้จะใช้ วิชาวัดแววความเป็นครู/วิชาเฉพาะความถนัดทางวิชาชีพครู นั่นเองดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าจบมาจะต้องทำงานอะไร  "ครูนั่นเอง"

เรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะน้องๆ
เริ่มเลยละกัน
การเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.) จะเรียนจริงๆ 4 ปี ส่วนปีที่ 5 จะเป็นการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ชั้นปีที่ 1 นิสิตทุกคน ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันที่ มศว องครักษ์---รับรองได้เลยว่ามีความสุขกันทุกคน
ส่วนปีที่2-5 เรียนที่ มศว ประสานมิตร นะครับ
ชั้นปีที่ 1    จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วๆๆไป เรียนเหมือนชั้นมัธยมศึกษา เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษและมีวิชาเลือกเทอมละ 3 หน่วยการเรียน
               เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2-4 จะเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยคณะมนุษยศาสตร์
               เริ่มเรียนวิชาชีพครู โดยคณะศึกษาศาสตร์
               มีการเลือกเรียนวิชาโท ที่ มศว ประสานมิตร
ชั้นปีที่ 5    ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

การเข้ามาเรียนที่นี่สำหรับรุ่น     > ปีการศึกษา 2547 โดยการสอบทุนเข้ามาเป็นนักเรียนทุนครู 5 ปีของรัฐบาล
                                         > ปีการศึกษา 2548  โดยการคัดเลือกผ่าน สกอ. ใช้คะแนนเอ็นทรานซ์

                                     โดยรับ20 คน
                                     โดยที่นี่คะแนนเป็นอันดับที่สอง รองจากคณะครุศาสตร์ เอกมัธยมศึกษา(ศิลป์ภาษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งห่างกันเพียง 0.01 คะแนน
                                         > ปีการศึกษา 2549 รับผ่านการแอดมิสชั่น ของ สกอ. โดยรับ 20 คน

พี่หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่น้องๆที่มีความสนใจในวิชาชีพครูเราคงได้มาพบกันนะครับ
อยากเป็นครูภาษาอังกฤษมาเจอกันที่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.)
จำให้ดีเจอ "กศ.บ." เป็น....ครู....นะ

ครูที่ดีไม่จำเป็นต้องเก่ง  แต่หากครูเก่งด้วยดีด้วย ก็ยิ่งดี
มาเป็นครูกันเถอะครับ ไม่ยากอย่างที่คุณคิด
แล้วเจอกันที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ปล. อยากเจอต้นกล้าต้นใหม่ที่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขามาสืบสานความเป็นครูภาษาอังกฤษ  ครู  ครู  ครู  และก็ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 5 ปี(กศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 7.คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ตามเปอร์เซนต์แต่ละวิชาที่ สกอ.กำหนด และต้องสอบวิชาเฉพาะทางวิชาชีพครูด้วย ต้องมีใจรักที่จะเป็นครูด้วย

-------------------------------------------------------

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

หลักสูตรผลิตครูของ มศว

   
แนะนำมาโดย Guest ( ) บทความทั้งหมดของคุณ Guest
วันที่ 14/03/2549 เวลา 16:46:18
เข้าชมบทความแนะนำนี้แล้ว 387 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 387 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/3/2549 15:42:25
โดย คุณ กุเอง
IP : 125.25.0.***
 

โปรโมตจังนะ กลัวไม่มีคนมาเรียนคณะตัวเองรึไง - -*

โพสต์เมื่อ : 24/3/2549 15:42:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 387 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7